Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Highway
sp. z o.o. – www.hwy.com.pl, dalej „Serwis”.

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jest Highway sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20, 80-175 Gdańsk, KRS 0000470460, REGON 22192356, NIP 5833160925 – dalej jako „Administrator”. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem, przesyłając zapytania z dopiskiem „Dane osobowe”:

 1. listownie na adres: Highway sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk lub
 2. mailowo na adres: biuro@hwy.com.pl (z dopiskiem: „Dane osobowe”).

2. Dane osobowe

Dane osobowe, zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio ustalić poprzez takie dane jak, m.in. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Highway w celach:

 1. informacyjnych, statystycznych oraz marketingowych – w zakresie wykorzystywania plików cookies w celu prawidłowego działania Serwisu, badaniu popularności poszczególnych treści, usług oraz zakładek, ochrony Serwisu poprzez zabezpieczenie i wykazywanie faktów, dochodzenie roszczeń lub obronę praw przed roszczeniami;
 2. odbioru przez Highway wiadomości nadesłanej poprzez formularz kontaktowy, skontaktowania się z Państwem w związku z przedmiotem kontaktu/zapytania/zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań prawnych w związku ze zgłoszeniem, segregowania i archiwizowania otrzymywanych zgłoszeń;
 3. prowadzenia rekrutacji przez Highway, w tym zamieszczenia Państwa danych w bazie danych osób rekrutowanych, segregowania tychże danych, dokonywania wewnętrznych klasyfikacji danych oraz ich archiwizowania, a także kontaktowania się z wybranymi osobami w postępowaniach rekrutacyjnych – w przypadku zgłoszenia się do postępowania rekrutacyjnego i w zakresie dobrowolnie wskazanych danych w procesie rekrutacyjnym.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym, zgłoszenie się do procesu kwalifikacyjnego, a także zgłoszenie się do postępowania rekrutacyjnego, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby zapisać skontaktować się z Highway poprzez formularz kontaktowy oraz udział w procesie rekrutacyjnym.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. w celu wskazanym w pkt 3 lit. a. – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poznaniu aktywności Użytkowników Serwisu, działalności informacyjnej oraz marketingowej Administratora oraz dochodzeniu i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. w celu wskazanym w pkt 3 lit. b. – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona z uwagi na uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z osobą kontaktującą się z Highway za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);
 3. w celu wskazanym w pkt 3 lit. d. – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona z uwagi na uzasadniony interes Administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).

5. Czas przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania, którym jest w szczególności administrowanie Serwisem oraz dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i wykazywanie faktów lub obrona praw przed roszczeniami – maksymalnie przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać maksymalnie do czasu jej cofnięcia.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Zabezpieczenie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach regulujących kwestie ochrony danych osobowych.

7. Ujawnianie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom realizującym na zlecenie Administratora usługi pocztowe, informatyczne, prawne, księgowe, ubezpieczeniowe, audytowe, a także Administrator może zostać zobowiązany do ich ujawnienia podmiotom publicznym – wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i na wezwanie uprawnionych organów.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu umożliwiającemu dostosowywanie prezentowanych treści do konkretnych grup odbiorców.

9. Pliki cookies 

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika i dostosowania wyświetlania Serwisu, tworzenia statystyk w celu umożliwienia dostosowania ich zawartości i funkcjonalności do potrzeb Użytkownika, w celu zapewniania bezpieczeństwa poprzez wykrywanie nadużyć oraz m.in. w celu identyfikacji Użytkownika poprzez określenie m.in. typu przeglądarki, informacji o systemie operacyjnym urządzenia końcowego oraz adresie IP urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie powoduje braku możliwości dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie. W Serwisie wykorzystywane mogą być również pliki cookies niezbędne do korzystania z funkcji społecznościowych (np. Linkedin, Facebook, Instagram).

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

11. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. przenoszenia danych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku jej udzielenia;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie www.hwy.com.pl w zakładce: Polityka prywatności.